Všeobecné obchodní podmínky

1/2014

Ke stažení: VOP_helpdesk_knihovnicka_cz.pdf  

Čl. 1 Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují právní vztahy mezi stranami smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“ nebo „smlouva o dílo“), kdy na straně zhotovitele vystupuje obchodní společnost TRIBUN EU s.r.o., IČ 276 62 101, se sídlem Cejl 892/32, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 49922 (dále jen „zhotovitel“), a na straně objednatele vystupuje podnikatel nebo spotřebitel (dále jen „objednatel“).
 2. Podnikatelem se rozumí osoba, která vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, pokud se smlouva týká její podnikatelské činnosti. Podnikatelem se rozumí také osoba zapsaná v obchodním rejstříku.
 3. Spotřebitelem se rozumí fyzická osoba, která uzavírá smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání.
 4. Tyto VOP se použijí na veškeré smlouvy uzavírané prostřednictvím helpdeskového systému dostupného na adrese http://helpdesk.librix.eu/ (dále jen „helpdeskový systém“) a na jiné smlouvy pouze tehdy, pokud na ně tyto smlouvy výslovně odkážou. Na uvedených internetových stránkách jsou také VOP zveřejněny.

Čl. 2 Smlouva o dílo

 1. Návrhem na uzavření smlouvy o dílo je návrh zhotovitele prostřednictvím komunikace v helpdeskovém systému zaslaný objednateli, který požádal zhotovitele o zhotovení díla. Smlouva o dílo pak vzniká okamžikem, kdy objednatel potvrdí návrh zhotovitele. Potvrzení s jakýmikoli výhradami či změnami se považuje za nový návrh smlouvy.
 2. Objednatel je povinen v rámci požádání zhotovitele o zhotovení díla uvedené v odst. 1 se registrovat v heldeskovém systému, při registraci uvádět pravdivé údaje a zaslat zhotoviteli prostřednictvím komunikace v helpdeskovém systému objednávku díla.
 3. Smlouvu vzniklou podle odstavce 1 lze měnit pouze výslovnou dohodou obou smluvních stan nebo na základě zákonných důvodů.
 4. Uzavřením smlouvy o dílo objednatel stvrzuje, že se seznámil s obsahem nabídky (především s popisem díla, jeho vlastnostmi a cenou) a s těmito VOP, a že s nimi bezvýhradně souhlasí.

Čl. 3 Některá práva a povinnosti smluvních stran

 1. Na základě řádně uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou celkovou cenu díla.
 2. Celkovou cenou díla se rozumí cena díla, zvýšená o náklady na doručení díla, o cenu pojištění (je-li nutné dle daných obchodních podmínek) a také o zákonnou výši DPH platnou v den vzniku závazkového vztahu a dále o cenu způsobu platby.
 3. Objednatel splní svou povinnost uhradit celkovou cenu díla až v okamžiku, kdy je částka odpovídající ceně díla, jehož zhotovení si objednatel objednal, připsána na účet zhotovitele.
 4. Součástí celkové ceny díla jsou i náklady pojištění díla během přepravy.
 5. Objednatel tím, že potvrdí návrh zhotovitele, potvrdí tak i svůj souhlas s úhradou tohoto pojištění, které se započítá do celkové ceny díla.
 6. Nebezpečí škody na díle, které si objednatel u zhotovitele objednal, přechází na objednatele v okamžiku, kdy je toto dílo dáno zhotovitelem k přepravě, a v případě osobního převzetí v okamžiku, kdy si objednatel od zhotovitele dílo převezme.
 7. Vlastnické právo k dílu přechází na objednatele v den, kdy uhradí celkovou cenu díla.
 8. Je-li objednatelem spotřebitel,
  • a. odpovídá zhotovitel spotřebiteli za to, že dílo nemá při převzetí žádné právní ani faktické vady;
  • b. pokud se vada projeví v průběhu šesti měsíců od převzetí díla, má se za to, že dílo bylo vadné již při převzetí;
  • c. spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u díla v době dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí.
 9. Nároky z odpovědnosti dle předchozího odstavce (reklamace)
  • a. uplatní spotřebitel vyplněním reklamačního listu, který je dostupný na internetové adrese …………………..a jeho zasláním na výše uvedenou adresu zhotovitele, případně prostřednictvím komunikace v helpdeskovém systému. Uplatnění musí obsahovat označení smlouvy (ideálně přiloženou kopií faktury), popis vady díla, případně také její dokumentaci (např. fotografiemi). Zhotovitel v nejbližší možné době kontaktuje spotřebitele za účelem rychlého vyřízení jeho reklamace. Podmínkou uplatnění práv z odpovědnosti za vady je zaslání vadného díla na adresu zhotovitele.
  • b. se nevztahují na opotřebení díla způsobené jeho obvyklým užíváním či vady díla, o kterých spotřebitel věděl, nebo které sám způsobil;
  • c. jsou právem na:
   • - dodání nového díla či části díla,
   • - odstoupení od smlouvy,
   • - odstranění vad, nebo
   • - slevu z ceny díla
  • přičemž právo volby nároku přísluší spotřebiteli.
  • d. zhotovitel vyřídí nejpozději do 30 dnů od doručení reklamovaného zboží. V případě, že reklamace bude uznána za oprávněnou, uhradí zhotovitel spotřebiteli nebo nepodnikateli účelně vynaložené náklady na uplatnění práv z odpovědnosti za vady. Pokud reklamace nebude uznána za oprávněnou, nese každá strana své náklady.
 10. Objednatel nemá právo na zhotovení náhradního díla, pokud předmět díla nelze vzhledem k jeho povaze vrátit nebo předat zhotoviteli.
 11. Je-li objednatelem podnikatel, odpovídá zhotovitel pouze za vady, které má dílo při přechodu nebezpečí škody na objednatele, byť se projeví až později. Zhotovitel odpovídá také za vady, které vznikly po přechodu nebezpečí, jsou-li způsobeny porušením povinností zhotovitele.
 12. Je-li objednatelem podnikatel, považuje se za podstatné porušení smlouvy dodání vadného díla pouze tehdy, pokud hodnota dodaného zboží je nižší, než 60 % ceny díla.
 13. Je-li objednatelem podnikatel, je povinen dílo prohlédnout a vytknout případné vady do 14 dnů od převzetí díla.
 14. Objednatel, který neuhradí celkovou cenu díla je povinen platit zhotoviteli smluvní pokutu, a to ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení s úhradou celkové ceny díla, a to až do zaplacení celkové ceny díla.
 15. Výše smluvní pokuty není kryta úroky z prodlení. Smluvní pokuta existuje vedle náhrady škody a zhotovitel má nárok i na náhradu škody přesahující smluvní pokutu.
 16. Pokud objednatel nepřevezme objednané dílo do 10 dnů ode dne, kdy mu to bylo zhotovitelem, přepravcem či jinou osobu umožněno, případně pokud převzetí díla odmítne, je povinen uhradit škodu, která kvůli tomuto vznikla.
 17. V případě, kdy zhotovitel nedodá objednané dílo řádně a včas do místa určeného objednatelem, a to ani v dodatečné prodloužené lhůtě poskytnuté mu písemně objednatelem, je objednatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit.

Čl. 4 Další práva a povinnosti spotřebitele

 1. Spotřebitel souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo prostřednictvím komunikačních prostředků, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran. Objednatel také nese veškeré náklady na užití těchto prostředků, zejména náklady na odchozí telefonní hovory a náklady na přístup k internetu.
 2. Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do 14 dnů.
 3. Spotřebitel je oprávněn se v případě podezření z porušení právních předpisů zhotovitele obrátit na orgán státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce. Kontakty a veškeré potřebné informace jsou k dispozici na internetových stránkách www.coi.cz.

Čl. 5 Platební a dodací podmínky

 1. Způsoby platby a dopravy jakož i dobu dodání si zhotovitel s objednatelem sjednají prostřednictvím komunikace v helpdeskovém systému.
 2. Úplné zaplacení celkové ceny díla je podmínkou přechodu vlastnického práva ke dílu na objednatele.

Čl. 6 Ochrana osobních údajů

 1. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jemu poskytnuté jsou důvěrné a budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s objednatelem. Údaje budou použity k realizaci marketingových akcí zhotovitele pouze v případě, že to objednatel výslovně neodmítne. Údaje nebudou zveřejněny, ani poskytnuty třetí osobě. Výjimku tvoří situace, kdy je třeba poskytnout informace jiné osobě v souvislosti s plněním smlouvy o dílo (např. dopravci). Veškeré údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 7 Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách v okamžiku uzavření smlouvy o dílo a jsou nedílnou součástí všech smluv o dílo uzavřených prostřednictvím internetových stránek. Jiné smlouvy (např. uzavřené bez prostředků umožňujících dálkovou komunikaci) mohou tyto VOP upravovat pouze, pokud je na ně ve smlouvě výslovně odkázáno.
 2. V otázkách neupravených smlouvou o dílo ani těmito VOP se právní vztah mezi zhotovitelem a objednatelem řídí českým právním řádem ve stavu účinném k okamžiku uzavření smlouvy.
 3. Na veškeré závazkové vztahy vzniklé na základě těchto obchodních podmínek nebo v souvislosti s nimi se neaplikuje Vídeňská úmluva, Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, vyhláška č. 160/1991 Sb.
 4. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou, pokud nedojde k dohodě smluvních stan, rozhodnuty místně, věcně a funkčně příslušnými soudy České republiky.
 5. Smlouva se uzavírá zejména v jazyce českém, případně v jazyce slovenském, německém či anglickém v případě, že objednatel neovládá český jazyk. Potvrzením návrhu zhotovitele objednatelem potvrzuje objednatel svou svéprávnost a způsobilost uzavřít smlouvu o dílo.
 6. Uzavřená smlouva je zhotovitelem archivována po dobu nejméně čtyř let od jejího uzavření, nejdéle však po dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Tyto VOP jsou vždy k dispozici na internetových stránkách a je tak umožněno seznámení se s nimi objednateli.
 7. Tyto VOP nabývají účinnosti 1. 1. 2014 a nahrazují veškeré dřívější obchodní podmínky zhotovitele. Tímto nejsou dotčeny dříve uzavřené smlouvy o dílo.